A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna FORUM
FORUM
Zapytanie:

1.Kiedy rozpocznie się rekrutacja do projektu?
Rekrutacja do projektu pn.: "StartUP z AKO" rozpocznie się w drugiej połowie miesiąca maja. Informacja dot. rekrutacji i terminu składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie umieszczona w aktualnościach na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej Eurocentrum oraz na profilu facebookowym Eurocentrum.

2.Czy osoba posiadająca wykształcenie wyższe może być uczestnikiem projektu?
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe może być uczestnikiem projektu pod warunkiem, iż należy do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

3.Kiedy będzie można zarejestrować działalność gospodarczą?
Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować dopiero po zakończeniu udziału we wsparciu szkoleniowo - doradczym, po przedłożeniu Biznes Planu i uzyskaniu pozytywnej informacji dot. przyznania środków finansowych.

4.Czy remont i przystosowanie obiektu także jest możliwe do sfinansowania?
Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu (w tym i m.in. na remont i przystosowanie obiektu).

5.Jaka jest przewidziana forma zabezpieczenia pozyskanej dotacji?
Osoba, której przyznano wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, jest zobowiązana do wniesienia zabezpieczenia całej kwoty dotacji w postaci weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym. Poręczycielem może być:

 • osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 PLN brutto miesięcznie (wymagane będzie zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia z zakładu pracy poręczyciela);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą (wymagane będzie rozliczenie roczne za rok 2016);
 • osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i z tego tytułu otrzymuje co najmniej wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 PLN brutto miesięcznie (wymagany będzie dokument potwierdzający fakt otrzymywania świadczeń przez poręczyciela np. wydruk z rachunku bakowego).

6.Czy i na jakich zasadach jest określone przeznaczenie dotacji na zakup urządzenia z rynku wtórnego (w tym z rynku zagranicznego)?
Osoba, której przyznano wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu może przeznaczyć środki finansowe na zakup używanych środków trwałych z rynku wtórnego (maszyn, urządzeń, innego sprzętu i wyposażenia itd.). W podanym przypadku należy przedstawić stosowną dokumentacje potwierdzającą ww. zakup:

 • dokument zakupu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, inny);
 • protokół zdawczo - odbiorczy;
 • oświadczenie sprzedającego potwierdzające fakt, iż w okresie ostatnich siedmiu lat wskazany środek trwały nie został sfinansowany z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • oświadczenie kupującego potwierdzające fakt, iż wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupunie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego (takiego samego typu, modelu);
 • oświadczenie kupującego potwierdzające fakt, że zakupiony środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, będąc jednocześnie wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku zakupu środków trwałych za granicą, konieczne będzie przedstawienie stosownych tłumaczeń dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu.

7.Czy osoba na rencie lub emeryturze może brać udział w projekcie?
Osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe mogą wziąć udział w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 6.3.2, o ile spełniają kryteria osoby biernej zawodowo tj. osoby która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

8.Jakie to są branże o największym potencjale rozwojowym?
Branże o największym potencjale rozwojowym określane są mianem inteligentnych specjalizacji (IS) co oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo - rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. Wyróżniamy następujące grupy branż o największym potencjale rozwojowym:
1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów.
2. Wnętrza przyszłości.
3. Przemysł jutra.
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne.
5. Rozwój oparty na ICT.
6. Nowoczesne technologie medyczne.
7. Budownictwo.
Szczegółowy wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) znajduje się z zakładce Dokumenty na stronie internetowej projektu. 

9.Czy z grupy 117 osób, które zakwalifikują się na szkolenia, wszyscy otrzymają dotację, czy tylko część z tych osób?
Wsparcie finansowe w ramach projektu przewidziane jest dla 93 Uczestników.

10.Chciałbym wziąć udział projekcie i zatrudnić pracownika, ale nie wiem na jaki wymiar etatu mogę go zatrudnić i na jak długo?
Pracownik powinien być zatrudniony w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu na okres przynajmniej 3 miesięcy.

11.Czy osoba, która złoży Formularz Rekrutacyjny może po jego złożeniu podjąć pracę na podstawie umowy o dzieło bądź umowy zlecenie?
Kandydat na uczestnika projektu składając Formularz rekrutacyjny poświadcza, że spełnia warunki kwalifikowalności do udziału w projekcie tj. ukończył 29 rok życia oraz jest osobą bezrobotną lub bierną zawodową. Ponadto uczestnik powinien znajdować się w tym statusie do momentu udzielenia mu pierwszej formy wparcia w ramach projektu tj. do pierwszego dnia szkoleń.

12.Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności w ramach otrzymanych środków z projektu?
Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach projektu są zobligowani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

13.Nawiązując do pytania nr 11 odnośnie podjęcia pracy, chciałbym zapytać o konkretną datę możliwości podjęcia pracy. Czy jest to zależne od tego, do której grupy szkoleniowej zostanie zakwalifikowany kandydat? Od czego zależeć będzie przynależenie do grupy szkoleniowej?
Dokładna data znana będzie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i jest ona zależna od tego, do której grupy szkoleniowej zostanie zakwalifikowany kandydat na uczestnika projektu. Podział do grup szkoleniowych zostanie dokonany po złożeniu i ocenie Formularza Rekrutacyjnego oraz po odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym, podczas której należy zgłosić określone zapotrzebowanie na przynależność do danej grupy szkoleniowej oraz poinformować o możliwości podjęcia pracy.

14.Czy przewidziany jest podobny projekt dla osób młodych? Chciałabym wziąć udział w rekrutacji, jednak mam skończone 28 lat.
W tym roku Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości nie będzie realizowało projektów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia. W przyszłości takie projekty będą jednak realizowane. Prosimy śledzić stronę internetową Eurocentrum www.euro.ctiw.pl lub nasz profil Facebook.

15.Ile Formularzy wpłynęło? Czy będą jakieś przesunięcia w czasie?
Szczegółowa informacja dotycząca możliwości przedłużenia procesu rekrutacyjnego pojawi się po planowanym zakończeniu okresu składania dokumentów tj. w dniu 01 sierpnia br.

16.Kiedy pojawi się lista rankingowa?
Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie pojawi się lista osób zakwalifikowanych do projektu.

17.Czy można przeznaczyć całą kwotę dofinansowania na remont budynku?
Nie ma żadnych przeciwskazań by całe dofinansowanie zostało przeznaczone na prace adaptacyjno - remontowe. Oczywiście musi to być bezpośrednio związane z rodzajem planowanej do uruchomienia firmy oraz mieć odpowiednie uzasadnienie.

18.Czy do 18 sierpnia należy złożyć sam wniosek rekrutacyjny czy wraz z biznes planem?
Składamy tylko i wyłącznie Formularz Rekrutacyjny. Szczegóły w aktualnościach http://www.euro.ctiw.pl/ako/n143-rozpoczecie-rekrutacji.html

Publikowane odpowiedzi ekspertów Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości mają charakter informacyjny oraz edukacyjny ale nie stanowią opinii ani porady. Za zastosowanie się do udzielonych wskazówek i odpowiedzi autorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności prawnej. Redakcja forum stara się dokładać należytej staranności w celu prezentowania informacji rzetelnych, prawdziwych, przydatnych i praktycznych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ich wykorzystania i zastosowania się do nich. Indywidualne opinie z gwarancją odpowiedzialności, można uzyskać, na skutek złożenia oficjalnego zapytania na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl