A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna >>>LISTA RANKINGOWA<<<
>>>LISTA RANKINGOWA<<<
[2018-01-24] >>>LISTA RANKINGOWA<<<

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia procedury oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w wyniku zakończenia procedury obron Biznes Planu poniżej publikuje Listy rankingowe dot. projektu pn.: "StartUP z AKO".

Listy rankingowe


Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej stosowną informację nt. ilości punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków, w postaci:

 • dwóch Kart z oceny merytorycznej Biznes Planu;
 • dwóch Kart z oceny obrony Biznes Planu;
 • Protokołu z przyznanych punktów w ramach KOW.

Osoby znajdujące się na 1. Liście rankingowej osób, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej - 05.02.2018r.

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie środków finansowych prosimy o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielem) w biurze projektu, celem podpisania Umowy.

Wypłata środków finansowych nastąpi w terminie do 72h po podpisaniu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:

 1. Wpis do CEIDG (wydruk z ceidg.gov.pl);
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA);
 3. Formularz identyfikacji finansowej;
 4. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową;
 5. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba otrzymuje wsparcie oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba otrzymuje wsparcie oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 9. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:

W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu;
 2. Zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony - w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
 3. Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2016 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym;
 2. Pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2017;
 3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowy z uczestnikiem projektu;
 4. Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rentę strukturalną:

 1. Decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
 2. Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową.
 2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
 3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, imiona rodziców, miejsce urodzenia).

W celu wcześniejszego zapoznania się z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, które będą podpisywane w biurze projektu, poniżej publikujemy również ich wzór.


Osoby znajdujące się na 2. Liście rankingowej osób, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego (14 osób) uzyskają wsparcie finansowe w sytuacji, gdy żadne z odwołań nie zostanie uznane za zasadne.


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie do 09.02.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu znajdujący się na:

 • 3. Liście rankingowej osób, które nie są rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego (1 osoba);
 • 4. Liście rankingowej osób, które nie spełniły merytorycznych kryteriów oceny (8 osób);

mają możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem podnoszonych zarzutów.

Po wniesieniu odwołania zostanie zorganizowana procedura odwoławcza. W zależności, od którego z punktów oceny odwoła się uczestnik zostanie zorganizowane:

 • ponowne powołanie Komisji Oceny Wniosków oraz ocena wniosku przez członków Komisji Oceny Wniosków, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie oceny,
 • analiza oceny za obronę Biznes planu.

Jeżeli na jednym z powyższych etapów uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów.

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu wszystkich, skutecznych odwołań.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 62 736 10 27 lub e-mail: ako@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl