A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków - szkolenia specjalistyczne
Nabór wniosków - szkolenia specjalistyczne
[2018-09-18] Nabór wniosków - szkolenia specjalistyczne

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe na sfinansowanie szkoleń specjalistycznych.

Dokumenty należy składać w jednym egzemplarzu, w terminie do 12 października 2018 r.:

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w biurze projektu: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) - liczy się data wpływu do biura projektu.

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyt i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia w postaci szkolenia specjalistycznego (plik do pobrania);
 2. Oferta instytucji szkoleniowej proponowanej przez Wnioskodawcę (plik do pobrania);
 3. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dot. instytucji proponowanej przez Wnioskodawcę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 4. Minimum dwie inne konkurencyjne oferty innych instytucji szkoleniowych dotyczące przeprowadzenia ww. szkolenia. (plik do pobrania lub wydruki ze stron internetowych bądź maili pod warunkiem określenia nazwy, szacunkowej wartości i zakresu wnioskowanego szkolenia).

WYJAŚNIENIA:

 1. Szkolenie specjalistyczne - należy przez to rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez przedsiębiorcę kwalifikacji, zasadniczo i bezpośrednio przydatnych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką nowo utworzonej firmy.
 2. Rejestr Instytucji Szkoleniowych, o którym mowa powyżej prowadzony jest przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 3. Proponowana przez przedsiębiorcę instytucja szkoleniowa musi posiadać stosowne uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia oraz posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji wnioskowanego szkolenia specjalistycznego.
 4. Wnioskowane szkolenie specjalistyczne musi być bezpośrednio związane z profilem uruchomionego w ramach projektu przedsiębiorstwa a jego realizacja powinna mieć na celu pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
 5. Wnioskowane szkolenie specjalistyczne nie może dotyczyć stałego wsparcia, np. w formie prowadzenia księgowości podmiotu itp.
 6. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości nie określa maksymalnej wartości dotyczącej wnioskowanego szkolenia specjalistycznego.
 7. Po przeprowadzeniu oceny zostanie opublikowana Lista rankingowa dotycząca przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe. Po opublikowaniu Listy, Eurocentrum podpisze stosowne umowy z instytucjami szkoleniowymi wybranymi w drodze postępowania ofertowego i/lub Zasady konkurencyjności.
 8. Po przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego i przekazaniu kompletu dokumentacji (dziennik szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia itp.) Eurocentrum dokona płatności na podstawie dokumentu finansowego wystawionego przez instytucje szkoleniową. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu (62 736 10 27, ako@euro.ctiw.pl, m.tadel@euro.ctiw.pl
 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl