A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Słownik pojęć
Słownik pojęć

Aglomeracja Kalisko - Ostrowska - obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim wyznaczony Uchwałą Nr 4014/2013 ZWW z dn. 07.11.2013 r. (powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski, gmina Gołuchów);

Biuro projektu - siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami);

Dodatkowe miejsce pracy - miejsce pracy utworzone przez uczestnika projektu (osobne od samozatrudnienia) na podstawie umowy o pracę w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu i utrzymywane przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Instytucja  Pośrednicząca - Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w Kaliszu.

Instytucja Zarządzająca dla Działania 6.3 WRPO 2014+ - Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu.

Miejsce zamieszkania - miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego);

Obszar inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) - branże zidentyfikowane jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla regionu (w ramach smart specialisation);

Organizator (Beneficjent projektu/Partner wiodący): Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX pod numerem KRS 0000002731, NIP: 622-17-97-922, REGON: 001000864.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych;

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo;

Osoby długotrwale bezrobotne
- definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

  • młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
  • dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) - do wykształcenia średniego włącznie;

Partner projektu: Powiat Pleszewski;

Pomoc de minimis - pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE)  nr  360/2012  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  przyznawanej  przedsiębiorstwom wykonującym  usługi  świadczone  w  ogólnym  interesie  gospodarczym  (Dz.  Urz.  UE  L  114  z 26.04.2012r.);

Projekt: oznacza Projekt nr RPWP.06.03.02-30-0012/16. pn.: „StartUP z AKO”.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl