A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.3.2 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "StartUP z AKO", który został uruchomiony od 1 kwietnia 2017 r., a jego koniec zaplanowano na luty 2019 r.

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Pleszewskim.

Projekt jest skierowany do grupy 117 osób w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski oraz gmina Gołuchów);
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (powiat kaliski, powiat ostrowski oraz gmina Gołuchów) - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby, które założą działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 • osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę, w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu i utrzymywanych przez okres przynajmniej 3 miesięcy).

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 9 grup szkoleniowych po 13 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie;
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 23 398,68 PLN dla 93 uczestników projektu;
 • doradztwo biznesowe (6h/os.) z zakresu prawa, marketingu, finansów itp. mające na celu rozwój prowadzonej działalności
 • sfinansowanie 100% kosztów związanych ze szkoleniami specjalistycznymi (wg profilu nowoutworzonej firmy).

Dodatkowo otrzymasz:

 • możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty usług szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Eurocentrum;
 • opiekę w zakresie ochrony własności przemysłowej dotyczącą profilu nowoutworzonej firmy;
 • pełen zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • pełen zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną.

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników do wszystkich grup  będzie prowadzona w miesiącach maj – lipiec 2017 r.;
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu kwietniu 2017 r. i będzie dostępna w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu oraz w lokalnych mediach.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Wstępnych Zarysów Biznes Planu (Formularzy rekrutacyjnych) wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej (0-60 pkt.);
 • wybór 195 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (test i rozmowa kwalifikacyjna - 0-40 pkt.);
 • wybór 117 uczestników usług szkoleniowo – doradczych (dodatkowe punkty otrzymają: 5 pkt. - kobiety/osoby o niskich kwalifikacjach, 10 pkt. - osoby które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz 10 pkt. - osoby które utworzą dodatkowe miejsca pracy);
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika na rynku pracy;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Całkowita wartość projektu - 2 857 998,68 PLN

Kwota dofinansowania - 2 715 098,74 PLN

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać za pośrednictwem zakładki FORUM na stronie internetowej projektu, lub mailowo: ako@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl