A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa
[2017-04-14] WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – II grupa szkoleniowa

W wyniku procesu rekrutacji do II grupy szkoleniowej dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” złożono 43 Formularze rekrutacyjne wraz z Opisem działalności gospodarczej.

O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego/Opisu działalności gospodarczej (maksymalnie 60 punktów) oraz ocena predyspozycji przedsiębiorczych dokonana przez doradcę zawodowego (maksymalnie 40 punktów).

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki rekrutacji:

Wstępna lista rankingowa

PRZEBIEG PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowały się do projektu i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 4 maja br. do godz. 15.00.

Do wszystkich kandydatów zostaną wysłane Karty oceny za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odwołanie należy złożyć osobiście, w formie pisemnej w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail na adres aktywny@euro.ctiw.pl, faxem na numer 62 736 10 27), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni. Możliwe jest także przesłanie odwołania za pośrednictwem poczty/kuriera, w tym przypadku liczy się data wpływu do Eurocentrum.

W celu rozpatrzenia odwołania zostanie ponownie powołana Komisja Rekrutacyjna i Formularz rekrutacyjny wraz z Opisem działalności gospodarczej zostanie ponownie oceniony przez ekspertów, którzy nie oceniali go wcześniej, lub/i zostanie zorganizowane spotkanie z doradcą zawodowym. Jeżeli w wyniku ponownej oceny uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do udziału w usługach szkoleniowo - doradczych, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności kandydatów na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej z osobami, które znajdą się na ostatecznej liście rankingowej i złożą komplet wymaganych dokumentów zostaną podpisane umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz zostanie opublikowana Ostateczna lista rankingowa.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, zmianie liczby przyznanych punktów, ewentualnych rezygnacjach kandydatów z udziału w projekcie Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w przypadku zagrożenia osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl