A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - II grupa szkoleniowa
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - II grupa szkoleniowa
[2017-06-28] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostateczna lista rankingowa - II grupa szkoleniowa

Po zakończeniu procedury odwoławczej publikujemy Ostateczną listę rankingową osób, które otrzymały wparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach II grupy szkoleniowej projektu.

Ostateczna lista rankingowa (plik do pobrania)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-30-0095/15 pt. „Aktywny na rynku” wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej uzyskało 9 osób z I grupy szkoleniowej oraz 9 osób z II grupy szkoleniowej. 1 dodatkową dotację przyznano osobie, która otrzymała najwyższą liczbę punktów wśród osób, które w wyniku pierwotnej oceny nie były rekomendowane do uzyskania wsparcia. Poniżej znajduje się Lista rankingowa osób, które pierwotnie nie uzyskały wsparcia finansowego w ramach obu grup szkoleniowych wraz ze wskazaniem osoby, która uzyskała dodatkową dotację.

Lista rankingowa (plik do pobrania)

Osoby znajdujące się na OSTATECZNEJ LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności od dnia 01.07.2017 r. lub 01.08.2017 r. oraz do dnia 03.07.2017 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1.    Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.    Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)

3.   Dane wystawcy i poręczyciela (plik do pobrania) niezbędne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.   Zaświadczenie z zakładu pracy Poręczyciela o wysokości osiąganych dochodów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (minimum 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie), w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez poręczyciela PIT za rok 2016 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku osób, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzję o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument poświadczający ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lub renty min 2 000,00 PLN brutto/miesięcznie).

5. Oświadczenie zgody małżonka/małżonki wystawcy weksla (uczestnika projektu) (plik do pobrania) lub  Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

6. Oświadczenie zgody małżonka/małżonki poręczyciela (plik do pobrania) lub  Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl