A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji
[2016-11-02] Rozpoczęcie rekrutacji

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn."Aktywny na rynku". Dokumenty rekrutacyjne do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w sposób ciągły.

Uwaga! Odrębny nabór Kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego planowany jest na miesiąc luty 2017

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe:

- ECDL (e-obywatel)

- Język angielski

- Opiekun osób starszych, zależnych i chorych

- Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr.

- Sortowacz odpadów + Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

- Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

 • Staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
 • Dodatek relokacyjny;

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami:

Plik do pobrania: Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać.

Etapy rekrutacji

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • konsultacje z doradcą zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i motywacji do zmian

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów przyznanych kandydatom przez doradcę zawodowego

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: aktywny@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5);
 • uzupełnienie formularza przez Specjalistę ds. rekrutacji na podstawie rozmowy telefonicznej z kandydatem;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy składać mailowo: aktywny@euro.ctiw.pl bądź telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.

Osoba do kontaktu:

Ewelina Górna – Małolepsza
tel. 62 736 10 27
e-mail: e.malolepsza@euro.ctiw.pl

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl