A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja o terminie rekrutacji - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Informacja o terminie rekrutacji - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
[2017-01-26] Informacja o terminie rekrutacji - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Informujemy, iż zgłoszenia do projektu „Aktywny na rynku” dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej będą przyjmowane od dnia 7.02.2017, w dni robocze, w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5.  

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie;
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 • złożenie przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z Opisem działalności gospodarczej;
 • weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym dokonana przez Specjalistę ds. rekrutacji;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego;
 • ocena Opisu działalności gospodarczej przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
 • wybór 13 uczestników usług szkoleniowo – doradczych;
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z OPISEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru Kandydatów do projektu, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych osiągnie 26 sztuk. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.euro.ctiw.pl/aktywny.

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny Kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że Kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny oraz Opis działalności gospodarczej:

Plik do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Opis działalności gospodarczej

Tylko złożenie obu dokumentów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu i umożliwia udział w rekrutacji Kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego.

Formularz rekrutacyjny oraz Opis działalności gospodarczej należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać. Następnie wszystkie dokumenty należy przedziurkować i włożyć w skoroszyt.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona zgodnie z przyjętą we Wniosku o dofinansowanie projektu strukturą grup docelowych projektu. Struktura ta wynika z analizy sytuacji panującej na regionalnym rynku oraz ma na celu przeciwdziałanie problemom społeczności Południowej Wielkopolski. Limity te zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (§ 2 pkt. 5).
W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy docelowej określonej w § 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz we wniosku o dofinansowanie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Kandydaci, których Formularze nie zostaną przyjęte lub nie zostaną zakwalifikowani do pierwszej grupy szkoleniowej, mogą aplikować o przyjęcie do drugiej. W tym celu konieczne jest ponowne złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z Opisem działalności gospodarczej. Nabór do drugiej grupy szkoleniowej planowany jest na miesiąc marzec br.

Wszelkie informacje dot. rekrutacji do projektu udzielane są w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie - aktywny@euro.ctiw.pl.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl