A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa
[2017-02-27] WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU - wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – I grupa szkoleniowa

W wyniku procesu rekrutacji do I grupy szkoleniowej dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywny na rynku” złożono 36 Formularzy rekrutacyjnych wraz z Opisem działalności gospodarczej.

O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego/Opisu działalności gospodarczej (maksymalnie 60 punktów) oraz ocena predyspozycji przedsiębiorczych dokonana przez doradcę zawodowego (maksymalnie 40 punktów).

Do udziału w projekcie zakwalifikowano osoby, które otrzymały niższą liczbę punktów aniżeli osoby, które znalazły się na Wstępnej liście rankingowej osób, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, z uwagi na konieczność osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników, o których mowa w  § 2 pkt. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki rekrutacji:

Wstępna lista rankingowa

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy szkoleniowej, mogą aplikować o przyjęcie do drugiej. W tym celu konieczne jest ponowne złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z Opisem działalności gospodarczej. Zgłoszenia do projektu „Aktywny na rynku” dot. otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach drugiej grupy szkoleniowej będą przyjmowane od dnia 21.03.2017.

PRZEBIEG PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowały się do projektu i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 10 marca br. do godz. 15.00.

Do wszystkich kandydatów zostaną wysłane Karty oceny za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odwołanie należy złożyć osobiście, w formie pisemnej w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail na adres aktywny@euro.ctiw.pl, faxem na numer 62 736 10 27), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni. Możliwe jest także przesłanie odwołania za pośrednictwem poczty/kuriera, w tym przypadku liczy się data wpływu do Eurocentrum.

W celu rozpatrzenia odwołania zostanie ponownie powołana Komisja Rekrutacyjna i Formularz rekrutacyjny wraz z Opisem działalności gospodarczej zostanie ponownie oceniony przez ekspertów, którzy nie oceniali go wcześniej, lub/i zostanie zorganizowane spotkanie z doradcą zawodowym. Jeżeli w wyniku ponownej oceny uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do udziału w usługach szkoleniowo - doradczych, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności kandydatów na liście w stosunku do wstępnej listy rankingowej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej z osobami, które znajdą się na ostatecznej liście rankingowej i złożą komplet wymaganych dokumentów zostaną podpisane umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz zostanie opublikowana Ostateczna lista rankingowa.

Po zakończeniu procedury odwoławczej, zmianie liczby przyznanych punktów, ewentualnych rezygnacjach kandydatów z udziału w projekcie Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w przypadku zagrożenia osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl