A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Słownik pojęć
Słownik pojęć

Osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie

trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub osoba bierna zawodowo),
- nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Osoba w wieku 18 - 29 lat – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (skierowana na pierwszą formę wsparcia w ramach projektu) ma ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyła 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy – na potrzeby projektu, osoba, która spełnia jednocześnie oba warunki:
- pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia,
- nie jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy.
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna" różni się w zależności od wieku:
- młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
- (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED.

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).

Miasto średnie lub miasto tracące funkcje społeczno - gospodarcze – na obszarze realizacji projektu są to miasta: Jarocin, Kalisz, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Pleszew.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl