A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Moc aktywności".
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia, poprawy sytuacji na r. pracy 100 osób w wieku 18 - 29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy lub nieaktywnych zawodowo.
   
Pierwszeństwo w projekcie mają osoby z następujących grup: 

  • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r, w wyniku pandemii COVID-19,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby opiekujące się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • identyfikacji potrzeb oraz diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego - Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami,
  • szkolenia /kursu zawodowego i /lub 3 miesięcznego stażu zawodowego,
  • stypendium szkoleniowe /stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu /opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Pytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować telefonicznie pod numerem 62 736 10 27 lub mailowo: a.blak@euro.ctiw.pl

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl