facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe
Rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe
[2016-11-02] Rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe w ramach projektu pn.: "Twoje kwalifikacje - Twoja przyszłość". Dokumenty rekrutacyjne na wszystkie kursy zawodowe będą przyjmowane w sposób ciągły.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie najwyżej średnie;
 • zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są osobami pracującymi, bezrobotnymi lub biernymi zawodowo od 25 do 64 roku życia.

TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH:

 1. Kurs kierowcy i operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowych wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.
  •    Grupa I - listopad/grudzień 2016 r.
  •    Grupa II - luty/marzec 2017 r.
  •    Grupa III - kwiecień/maj 2017 r.
  •    Grupa IV - maj/czerwiec 2017 r.
  •    Grupa V - wrzesień/październik 2017 r.
  •    Grupa VI - październik/listopad 2017 r.
 2. Kurs spawania MAG (135) wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.
  •    Grupa I - styczeń/luty 2017 r.
 3. Kurs operatora koparki i koparko - ładowarki wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.
  •    Grupa I - marzec/kwiecień 2017 r.
  •    Grupa II - sierpień/wrzesień 2017 r.
 4. Kurs spawania TIG (141) wraz z uprawnieniami energetycznymi Grupy I.
  •    Grupa I - czerwiec/lipiec 2017 r.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

Nabór Kandydatów/ek do udziału w Projekcie przeprowadzi Organizator projektu.

 1. Złożenie przez kandydatów Formularzy zgłoszeniowych na poszczególne kursy zawodowe wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wymaganych załączników określających status kandydata tj. zaświadczenia o zatrudnieniu lub; zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej, zaświadczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności - jeśli dotyczy.
 2. Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy zgłoszeniowych dokonana przez Specjalistę ds. rekrutacji.
 3. Sporządzenie listy rankingowej Kandydatów/tek zakwalifikowanych do udziału w danym kursie zawodowym.
 4. Podpisanie umowy szkoleniowej z Beneficjentem wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. W sytuacji większego niż liczba miejsc zainteresowania uczestnictwem w projekcie, osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do objęcia wsparciem, zostaną wpisane na listę rezerwową. Jeżeli podczas trwania projektu Beneficjent Ostateczny zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zastąpi go osoba z listy rezerwowej z największą ilością punktów. Niniejsze osoby będą, również brały udział w wyborze uczestników na kolejną grupę dotyczącą tego samego kursu.

ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 7.00 do 15.00. Za dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.
 2. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydat/tka otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym mu numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera oraz drogą elektroniczną kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o nadanym mu numerze identyfikacyjnym. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji.
 3. W przypadku formularzy zgłoszeniowych złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni następujących po złożeniu formularza. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).

Numer identyfikacyjny kandydata/tki zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie projektu.

Plik do pobrania: Formularz zgłoszeniowy 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Ponadto należy podpisać wszystkie wymagane oświadczenia.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej projektu - http://www.euro.ctiw.pl/kwalifikacje

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – kwalifikacje@euro.ctiw.pl, m.widzinski@euro.ctiw.pl lub za pośrednictwem Forum dyskusyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl