facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Rekrutacja do projektu "Aktywny na rynku"
Rekrutacja do projektu "Aktywny na rynku"
[2016-11-23] Rekrutacja do projektu "Aktywny na rynku"

Uprzejmie Informujemy, iż Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Aktywny na rynku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy". Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 176 osób w wieku 18-29 lat, z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu, nieszkolących się poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe:
  - ECDL (e-obywatel)
  - Język angielski
  - Opiekun osób starszych, zależnych i chorych
  - Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr.
  - Sortowacz odpadów + Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
  - Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze
 • Staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
 • Dodatek relokacyjny;
 • Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1 750,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w sposób ciągły. Odrębny nabór Kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej planowany jest na miesiąc styczeń 2017 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Plik do pobrania: Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać.

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: aktywny@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5);
 • uzupełnienie formularza przez Specjalistę ds. rekrutacji na podstawie rozmowy telefonicznej z kandydatem.

Etapy rekrutacji

 • złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • konsultacje z doradcą zawodowym: identyfikacja potrzeb, ocena predyspozycji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i motywacji do zmian

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów przyznanych kandydatom przez doradcę zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe/stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały pomocnicze na szkolenia, poczęstunek w formie cateringu!

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej projektu: www.euro.ctiw.pl/aktywny

Zapraszamy do udziału w projekcie!


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl