facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Wznowienie rekrutacji dla OZE
Wznowienie rekrutacji dla OZE
[2021-06-09] Wznowienie rekrutacji dla OZE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 od godziny 07:00 wznawiamy nabór Formularzy rekrutacyjnych.

Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem Beneficjenta i Partnerów, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy osób potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie Formularze rekrutacyjne składane przez osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Planowana do uruchomienia działalność gospodarcza w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. z projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, ze sprzedażą i/lub montażem kolektorów i paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, projektowaniem i produkcją kotłów na biomasę czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie przyjmować Formularze rekrutacyjne w poniedziałek - 14 czerwca 2021 r. od godziny 7:00 (pokój numer 5). Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby Eurocentrum, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w EUROCENTRUM (UWAGA: decyduje data wpływu do EUROCENTRUM, a nie data stempla pocztowego).

W przypadku wpłynięcia 5 i więcej Formularzy, nabór może zostać zawieszony.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu. Wypełnienie Formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wskazane w ww. Regulaminie.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) należy podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.
Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienia do projektu) poniżej przedstawiamy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo wypełnionego dokumentu.
 
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia - wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia - przykład

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny (.doc)
Regulamin rekrutacji Uczestników (.pdf)

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – twojafirma@euro.ctiw.pl

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl