A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna FORUM
FORUM
Zapytanie:

 

 

1.Kiedy rozpocznie się rekrutacja do projektu?
Rekrutacja do projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość" odbędzie się w miesiącu wrześniu i potrwa do końca października bieżącego roku. Informacja dot. rekrutacji i terminu składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie umieszczona w aktualnościach na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej Eurocentrum oraz na profilu facebookowym Eurocentrum.

2.Czy jeśli kandydat na uczestnika projektu w pierwszej edycji rekrutacji nie zostanie zakwalifikowany, to czy może uczestniczyć w kolejnej?
W projekcie przewidziano tylko jedną rekrutację, co oznacza, iż w przypadku niezakwalifikowania się do projektu, kandydat na uczestnika nie ma mozliwości ponownego złożenia Wstępnego Zarysu Biznes Planu (Formularza rekrutacyjnego).

3.Czy osoba posiadająca wykształcenie wyższe może być uczestnikiem projektu?
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe może być uczestnikiem projektu pod warunkiem, iż należy do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

4.Kiedy będzie można zarejestrować działalność gospodarczą?
Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować dopiero po uzyskaniu pozytywnej informacji dot. przyznania środków finansowych. Będzie to okres marca/kwietnia 2017 r.

5.Czy rolnik może być uczestnikiem projektu i otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej?
Uczestnikiem projektu może być osoba będąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoba będąca współmałżonkiem takiej osoby, a także osoba będąca domownikiem, podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, która posiada status osoby bezrobotnej. W takim przypadku, wsparcie jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z sytemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

6.Jaki rodzaj działalności gospodarczej obejmuje branża OZE?
W przypadku projektów, które zakładają stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzić działalność gospodarczą z wiodącym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii są to: odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

7.Do kiedy i w jakim czasie nalezy założyć działalność gospodarczą? Jaki będzie czas wydatkowania środków oraz na co będzie mogło być przeznaczone dofinansowanie? Czy remont i przystosowanie obiektu także jest możliwe do sfinansowania?
Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować dopiero po uzyskaniu pozytywnej informacji dot. przyznania środków finansowych. Będzie to okres marca/kwietnia 2017 r. Czas na wydatkowanie środków w ramach jednorazowej dotacji wynosił będzie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu (w tym i m.in. na remont i przystosowanie obiektu).

8.Jaka jest przewidziana forma zabezpieczenia pozyskanej dotacji?
Osoba, której przyznano wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, jest zobowiązana do wniesienia zabezpieczenia całej kwoty dotacji w postaci weksla in blanco wraz z poręczeniem wekslowym. Poręczycielem może być:

 • osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie w kwocie 1 850,00 PLN brutto miesięcznie (wymagane będzie zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia z zakładu pracy poręczyciela);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą (wymagane będzie rozliczenie roczne za rok 2015);
 • osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i z tego tytułu otrzymuje co najmniej wynagrodzenie w kwocie 1 850,00 PLN brutto miesięcznie (wymagany będzie dokument potwierdzający fakt otrzymywania świadczeń przez poręczyciela np. wydruk z rachunku bakowego).

9.Czy i na jakich zasadach jest określone przeznaczenie dotacji na zakup urządzenia z rynku wtórnego (w tym z rynku zagranicznego)?
Osoba, której przyznano wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu może przeznaczyć środki finansowe na zakup używanych środków trwałych z rynku wtórnego (maszyn, urządzeń, innego sprzętu i wyposażenia itd.). W podanym przypadku należy przedstawić stosowną dokumentacje potwierdzającą ww. zakup:

 • dokument zakupu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, inny);
 • protokół zdawczo - odbiorczy;
 • oświadczenie sprzedającego potwierdzające fakt, iż w okresie ostatnich siedmiu lat wskazany środek trwały nie został sfinansowany z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • oświadczenie kupującego potwierdzające fakt, iż wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupunie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego (takiego samego typu, modelu);
 • oświadczenie kupującego potwierdzające fakt, że zakupiony środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, będąc jednocześnie wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku zakupu środków trwałych za granicą, konieczne będzie przedstawienie stosownych tłumaczeń dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu.

10.Czy można się jeszcze zgłosić do projektu?
Rekrutacja uczestników do projektu pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość" prowadzona będzie w miesiącach wrzesień i październik 2016 r. Informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu sierpniu 2016 r. na stronie internetowej projektu www.euro.ctiw.pl/przedsiebiorczosc

11.Czy osoba na rencie lub emeryturze może brać udział w projekcie?
Osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe mogą wziąć udział w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 6.3.1, o ile spełniają kryteria osoby biernej zawodowo tj. osoby która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

12.Jakie to są branże o największym potencjale rozwojowym?
Branże o największym potencjale rozwojowym określane są mianem inteligentnych specjalizacji (IS) co oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo - rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. Wyróżniamy następujące grupy branż o największym potencjale rozwojowym:
1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów.
2. Wnętrza przyszłości.
3. Przemysł jutra.
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne.
5. Rozwój oparty na ICT.
6. Nowoczesne technologie medyczne.
7. Budownictwo.
Szczegółowy wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) znajduje się z zakładce Dokumenty na stronie internetowej projektu. 

13.Czy do pierwszej grupy branż: "Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów" zaliczamy również handel detaliczny zdrową żywnością, sprzedaż produktów eko i bio, bezglutenowych, bezcukrowych czy tylko produkcję zdrowej żywności?
Zgodnie z Wykazem branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branże strategiczne dla danego regionu (w ramach smart specialisation), kategoria "Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów" nie obejmuje profilu działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego zdrową żywnością, sprzedaży produktów eko i bio, bezglutenowych, bezcukrowych. Wskazane informacje są zawarte w bazie danych Urzędu Statystycznego http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd w ramach odpowiednich Sekcji i Działów jako kody PKD przyporządkowane do ww. kategorii.

14.Czy z grupy 52 osób, które zakwalifikują się na szkolenia, wszyscy otrzymają dotację, czy tylko część z tych osób?
Zgodnie z §2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 38 Uczestników, którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie.

15.Chciałbym wziąć udział projekcie i zatrudnić pracownika, ale nie wiem na jaki wymiar etatu mogę go zatrudnić i na jak długo?
W projekcie nie zostały określone minimalne wymagania dotyczące okresu oraz wymiaru zatrudnienia pracownika. Pracownik ten natomiast powinien zostać zatrudniony przez uczestnika projektu w okresie do 12 miesięcy  od  dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

16.Czy osoba, która złoży wniosek o przyznanie dotacji (wstępny zarys biznesplanu) może do końca roku 2016 pracować na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie?
Kandydat na uczestnika projektu składając Formularz rekrutacyjny poświadcza, że spełnia warunki kwalifikowalności do udziału w projekcie tj. ukończył 29 rok życia oraz jest osobą bezrobotną lub bierną zawodową. Ponadto uczestnik powinien znajdować się w tym statusie do momentu udzielenia mu pierwszej formy wparcia w ramach projektu tj. do pierwszego dnia szkoleń.

17.Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności w ramach otrzymanych środków z projektu?
Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach projektu są zobligowani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

18.Kiedy będą podpisywane umowy?
Umowy o otrzymaniu wparcia finansowego w ramach projektu będą podpisywane w miesiącach marzec/kwiecień 2017 r.

Publikowane odpowiedzi ekspertów Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości mają charakter informacyjny oraz edukacyjny ale nie stanowią opinii ani porady. Za zastosowanie się do udzielonych wskazówek i odpowiedzi autorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności prawnej. Redakcja forum stara się dokładać należytej staranności w celu prezentowania informacji rzetelnych, prawdziwych, przydatnych i praktycznych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ich wykorzystania i zastosowania się do nich. Indywidualne opinie z gwarancją odpowiedzialności, można uzyskać, na skutek złożenia oficjalnego zapytania na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl