A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
[2016-12-09] WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

W wyniku procesu rekrutacji do projektu „Kierunek – przedsi瑿iorczo嗆” z這穎no 115 Formularzy rekrutacyjnych (Wst瘼nych Zarysów Biznes Planów).  

O zakwalifikowaniu si danej osoby do projektu decydowa豉 liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (maksymalnie 60 punktów) oraz ocena predyspozycji przedsi瑿iorczych dokonana przez doradc zawodowego na podstawie testów i rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 40 punktów).

Do udzia逝 w projekcie zakwalifikowano osoby, które otrzyma造 ni窺z liczb punktów ani瞠li osoby, które znalaz造 si na Wst瘼nej li軼ie rankingowej osób, które nie zosta造 zakwalifikowane do projektu, z uwagi na konieczno嗆 osi庵ni璚ia za這穎nych w projekcie wska幡ików, o których mowa poni瞠j.

Wska幡iki w projekcie:

·         liczba kobiet – min. 31

·         liczba osób o niskich kwalifikacjach zawodowych – min. 42 osoby,

·         liczba osób po 50 roku 篡cia – min. 11 osób,

·         liczba osób, która b璠zie prowadzi豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz w sektorze Odnawialnych 毒óde Energii – min. 7 osób,

·         liczba osób, która b璠zie prowadzi豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz
w bran瘸ch zidentyfikowanych jako bran瞠 o najwi瘯szym potencjale rozwojowym i/lub bran瘸ch strategicznych dla danego regionu – min. 7 osób,

·         liczba osób z niepe軟osprawno軼iami – min. 2 osoby,

·         liczba osób zarejestrowanych w Powiatowych Urz璠ach Pracy – min. 42 osoby,

·         Liczba osób d逝gotrwale bezrobotnych – min. 9 osób,

·         Liczba osób z terenów wiejskich – min. 31 osoby.

Poni瞠j prezentujemy szczegó這we wyniki rekrutacji:

Wst瘼na lista rankingowa

PRZEBIEG PROCEDURY ODWOxWCZEJ

Osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowa造 si do projektu i/lub nie zgadzaj si z uzyskan ocen mog wnie嗆 odwo豉nie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 20 grudnia br. do godz. 15.00.

Do wszystkich kandydatów zostan wys豉ne Karty oceny za po鈔ednictwem Poczty Polskiej.

Odwo豉nie nale篡 z這篡 osobi軼ie, w formie pisemnej w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i, przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Za dopuszczaln form uznaje si tak瞠 przes豉nie w ww. terminie odwo豉nia drog elektroniczn (e-mail na adres przedsiebiorczosc@euro.ctiw.pl), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nast徙i nie pó幡iej ni w ci庵u nast瘼nych 3 dni. Mo磧iwe jest tak瞠 przes豉nie odwo豉nia za po鈔ednictwem poczty/kuriera, w tym przypadku liczy si data wp造wu do Eurocentrum.

W celu rozpatrzenia odwo豉nia zostanie ponownie powo豉na Komisja Rekrutacyjna i Formularz rekrutacyjny zostanie ponownie oceniony przez ekspertów, którzy nie oceniali go wcze郾iej, lub/i zostanie zorganizowane spotkanie z doradc zawodowym. Je瞠li w wyniku ponownej oceny uczestnik otrzyma ocen wy窺z o 10% ni ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na li軼ie rankingowej z now punktacj. Je瞠li punktacja zmieniona w drodze odwo豉nia spowoduje, i uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniaj帷y do udzia逝 w us逝gach szkoleniowo - doradczych, otrzyma ww. wsparcie o ile 瘸den z uczestników w wyniku odwo豉nia nie otrzyma wi瘯szej ilo軼i punktów. W wyniku przeprowadzenia procedury odwo豉wczej mo磧iwe s zmiany w kolejno軼i kandydatów na li軼ie w stosunku do wst瘼nej listy rankingowej.

Po zako鎍zeniu procedury odwo豉wczej z osobami, które znajd si na ostatecznej li軼ie rankingowej i z這膨 komplet wymaganych dokumentów zostan podpisane umowy o udzieleniu wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz zostanie opublikowana Ostateczna lista rankingowa.

Po zako鎍zeniu procedury odwo豉wczej, zmianie liczby przyznanych punktów, ewentualnych rezygnacji kandydatów z udzia逝 w projekcie Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udzia逝 w projekcie w przypadku zagro瞠nia osi庵ni璚ia wska幡ików okre郵onych we wniosku o dofinansowanie.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl