A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Lista rankingowa osób, które są rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego
Lista rankingowa osób, które są rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego
[2017-08-31] Lista rankingowa osób, które są rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestników projektu.

Listy rankingowe (plik do pobrania)

Każdy z uczestników projektu, który znajduje sie na Listach rankingowych otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej informację nt. ilości uzyskanych punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków za poszczególne kryteria oceny.

Łączna liczba przyznanych punktów jest sumą 3 kryteriów przyznawanych zgodnie z wcześniej opublikowaną Kartą oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Największą liczbę punktów można było uzyskać w ramach Kryterium 1 Sytuacja finansowa przedsięwzięcia. W ramach niniejszego Kryterium największą liczbę punktów otrzymały osoby, których prowadzone działalności gospodarcze są w najgorszej sytuacji ekonomicznej.  

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie do 08.09.2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu mają możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem podnoszonych zarzutów. Po wniesieniu odwołania zostanie ponownie powołana Komisji Oceny Wniosków oraz ocena wniosku przez członków Komisji Oceny Wniosków, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie oceny.

Jeżeli uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów.

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana w dniu 15.09.2017 r.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl