A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - grupa I i II
Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - grupa I i II
[2018-06-21] Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - grupa I i II

Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie inwestycyjne oraz finansowe wsparcie pomostowe podstawowe) w ramach projektu należy przedłożyć w terminie do dnia 06.07.2018 r.

1)    osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w EUROCENTRUM INNOWACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski lub

2)    za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany wyżej) – liczy się data wpływu.

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „Potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą oraz podpisem.

Dokumenty należy wpiąć w skoroszyt, a następnie złożyć w kopercie, na której znajdować powinny się dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie w projekcie.

Poniżej dokumenty, które należy przedłożyć:

        I.            Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do pobrania) wraz z załącznikami:

1)         Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo we wsparciu szkoleniowo – doradczym

2)         Biznes plan w wersji papierowej,

3)         Biznes plan na płycie CD/DVD,

4)         Kserokopia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku jeśli uczestnik projektu w ciągu bieżącego   
    roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał pomoc de minimis
).

         II.        Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego (do pobrania)

Do Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego należy dołączyć dokumenty tożsame z wykazem zamieszczonym powyżej lub przedłożyć Oświadczenie o załączeniu ich do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Oświadczenie dotyczące załączników (do pobrania)

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl