A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
[2018-08-24] Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poniżej publikujemy Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestników projektu.

Listy rankingowe (plik do pobrania)

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ryzyko otrzymania przez Eurocentrum środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wsparcia dla uczestników projektu w terminie późniejszym niż zakładano, uczestnicy projektu mają możliwość wyboru daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 03.09.2018 r. lub 02.10.2018 r. Zmianie ulega także okres wydatkowania otrzymanego wsparcia do dnia 30.11.2018 r. dla wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe w projekcie. 

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (42 osoby) są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności od dnia 03.09.2018 r. lub dnia 02.10.2018 r. oraz do dnia 05.09.2018 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1.    Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.    Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania).

3.   Dane wystawcy i poręczyciela (plik do pobrania) niezbędne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.    Zaświadczenie z zakładu pracy Poręczyciela o wysokości osiąganych dochodów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (minimum 2 100,00 PLN brutto/miesięcznie), w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez poręczyciela PIT za rok 2017 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku osób, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzję o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument poświadczający ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lun renty min 2 100,00 PLN brutto/miesięcznie).

5.   Oświadczenie zgody małżonka/małżonki wystawcy weksla (uczestnika projektu) (plik do pobrania) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub  Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

6.   Oświadczenie zgody małżonka/małżonki poręczyciela (plik do pobrania) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

 

PROSIMY O ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW


Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE SĄ REKOMENDOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (8 osób) uzyskają wsparcie finansowe w sytuacji, gdy żadne z odwołań nie zostanie uznane za zasadne i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 02.10.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Każdy z uczestników  otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej stosowną informację nt. ilości punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków.

W terminie do 11.09.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu mają możliwość wniesienia odwołania od przyznanej liczby punktów. Przebieg Procedury odwoławczej został opisany w §5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępny w zakładce Dokumenty na stronie internetowej projektu).

 

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana w dniach 17 – 19.09.2018 r.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl