A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna O projekcie
O projekcie

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 Projekt jest skierowany do grupy 65 osób w wieku powyżej 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat jarociński, kaliski (bez miasta Kalisz), kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety;
 • osoby, które założą działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii;
 • osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) (wykaz branż);
 • osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 5 grup szkoleniowych po 15 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 25 000,00 PLN dla 50 uczestników projektu (w projekcie występuje obowiązek wniesienia wkładu własnego w postaci rzeczowej lub finansowej w wysokości min. 1 900,00 PLN);
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy - w wysokości do 2 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 50 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe przedłużone - w wysokości do 2 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 25 uczestników projektu;
 • specjalistyczne doradztwo, mające na celu rozwój prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Rekrutacja uczestników:

 • rekrutacja uczestników) będzie prowadzona w miesiącach kwiecień – maj 2018 r.;
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu marcu 2018 r. i będzie dostępna w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 • złożenie przez kandydatów Wstępnych Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej (0-60 pkt.);
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (test i rozmowa kwalifikacyjna – (0-40 pkt.);
 • wybór 65 uczestników usług szkoleniowo – doradczych (dodatkowe punkty otrzymają: 5 pkt. - kobiety, 10 pkt. - osoby które utworzą działalność w sektorze OZE lub w branżach o najwyższym poziomie rozwojowym/lub smart specialisation oraz 10 pkt. - osoby które utworzą dodatkowe miejsca pracy);
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika na rynku pracy;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu pod numerem 62 736 10 27.

 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl