A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Podstawowa Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe podstawowe
Podstawowa Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe podstawowe
[2018-01-05] Podstawowa Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe podstawowe

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia w dniu 28.11.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 05.01.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: "Most do sukcesu" poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa Lista Rankingowa

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu wsparcia pomostowego.

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 500 101 790 lub e-mail: sukces@euro.ctiw.pl bądź z Koordynatorem projektu - Panem Maciejem Jarosławem Tadel, pod numerem telefonu 62 736 10 27 lub e-mail: m.tadel@euro.ctiw.pl

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:

 1. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 2. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - Załącznik nr 14 do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Załącznik nr 15 do Regulaminu;
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej - Załącznik nr 24 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:

W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:

W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

Przypominamy, iż okresy za które należy się wsparcie pomostowe podstawowe odpowiadają 6 pierwszym miesiącom funkcjonowania firmy, liczonym od dnia rozpoczecia działalności gospodarczej, np.:

 • 1 okres - od 10.10.2017 r. do 09.11.2017 r.;
 • 2 okres - od 10.11.2017 r. do 09.12.2017 r.;
 • 3 okres - od 10.12.2017 r. do 09.01.2018 r.;
 • 4 okres - od 10.01.2018 r. do 09.02.2018 r.;
 • 5 okres - od 10.02.2018 r. do 09.03.2018 r.;
 • 6 okres - od 10.03.2018 r. do 09.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego podstawowego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl