A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Nabór wniosków - przedłużone wsparcie pomostowe
Nabór wniosków - przedłużone wsparcie pomostowe
[2018-03-30] Nabór wniosków - przedłużone wsparcie pomostowe

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.
Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 18 kwietnia br.:

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze projektu: Wołczyński Ośrodek Kultury (wejście do biura od tyłu budynku), ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn) lub;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) - liczy się data wpływu do biura projektu:

  Wołczyński Ośrodek Kultury
  Biuro projektu pn.: "Most do sukcesu"
  ul. Opolska 2
  46-250 Wołczyn

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - szt. 2;
 2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - szt. 2;
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - szt. 2;
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - szt. 2;
 5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego - szt. 2.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

Katalog kosztów, które mogą być pokryte w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje:

 • koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne);
 • koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy  lub  w  przypadku  posiadania  prawa  własności  i  pod  warunkiem,  że  lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę  (tylko  w  przypadku  posiadania  umowy  wynajmu  lub  dzierżawy)  pomieszczeń bezpośrednio  związanych  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  opłata  za  dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów);
 • koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
 • koszty  usług  pocztowych  i  telekomunikacyjnych:  koszty  przesyłek  pocztowych,  kolportaż reklam  i  ulotek  dotyczących  działalności  firmy,  zakup  znaczków  pocztowych,  koszty abonamentu  telefonicznego  i  rozmów,  koszt  abonamentu  za  użytkowanie  łącza internetowego;
 • koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów);
 • koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy);
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.

Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl