A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Dokumenty
Dokumenty

Regulamin rekrutacji uczestników (wersja obowiązująca z dnia 22.05.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu drugiego procesu rekrutacyjnego)

Regulamin rekrutacji uczestników (wersja archiwalna nr 1)

Regulamin rekrutacji uczestników (wersja archiwalna nr 2), z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wyłączeniu ze wsparcia osób posiadających długi objęte tytułami egzekucyjnymi oraz dłużników w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej).

 1. Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny (wersja archiwalna)
 2. Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny (wersja obowiązująca, z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu do Oświadczenia kwalifikowalności Kandydata - punktu dot. informacji o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej).
 3. Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (wersja archiwalna)
 4. Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (wersja obowiązująca, z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu punktu dot. informacji o złożeniu Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej).
 5. Załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
 6. Załącznik nr 4: Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu (wersja archiwalna)
 7. Załącznik nr 4: Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu (wersja obowiązująca, z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu punktu dot. informacji o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej).
 8. Załącznik nr 5: Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha
 9. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych
 10. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 11. Ramowy program szkolenia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wersja archiwalna)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wersja obowiązująca, z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu Załącznika nr 24 - Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej, oraz na zawarciu zapisów dot. ww. Załącznika w treści Regulaminu).

 1. Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie dotacji
 2. Załącznik nr 2: Biznesplan
 3. Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo - finansowy
 4. Załącznik nr 4: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 5. Załącznik nr 5: Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 6. Załącznik nr 6: Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (wersja archiwalna)
 7. Załącznik nr 6: Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (wersja obowiązująca, z dnia 27.02.2017 r. - zmiana polega na wprowadzeniu punktu dot. informacji o złożeniu Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekuacji sądowej lub egzekucji administracyjnej).
 8. Załącznik nr 7: Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 9. Załącznik nr 8: Umowa na otrzymanie dotacji
 10. Załącznik nr 9: Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 11. Załącznik nr 10: Aneks do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 12. Załącznik nr 11: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 13. Załącznik nr 12: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 14. Załącznik nr 13: Zaświadczenie o pomocy de minimis
 15. Załącznik nr 14: Oświadczenie o kwalifikowlaności VAT
 16. Załącznik nr 15: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 17. Załącznik nr 16: Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 18. Załącznik nr 17: Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 19. Załącznik nr 18: Oświadczenie Uczestnika projektu / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi
 20. Załącznik nr 19: Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia
 21. Załącznik nr 20: Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i/lub usług zgodnie z hamonogramem rzeczowo - finansowym
 22. Załącznik nr 21: Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 23. Załącznik nr 22: Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości
 24. Załącznik nr 23: Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 25. Załącznik nr 24: Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (oświadczenie wprowadzono dnia 27.02.2017 r.)

Pliki w formacie .pdf. Do uruchomienia plików konieczny jest program Adobe Reader.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl