A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Dokumenty do umowy
Dokumenty do umowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dotację:

 1. Wpis do CEIDG (wydruk z ceidg.gov.pl);
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA oraz ZUS ZFA);
 3. Formularz identyfikacji finansowej;
 4. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 5. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - Załącznik nr 14 do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
 7. Uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 3 do Regulaminu (jeśli dotyczy);
 8. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - Załącznik nr 12 do Regulaminu lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - Załącznik nr 11 do Regulaminu wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Załącznik nr 15 do Regulaminu;
 10. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej - Załącznik nr 24 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:

W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:

W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

W celu wcześniejszego zapoznania się z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, które będą podpisywane w biurze projektu, poniżej publikujemy również ich wzór.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl