A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Słownik pojęć
Słownik pojęć
 1. Administrator BUR – podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania BUR, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników BUR oraz dbający o bezpieczeństwo BUR i zawartych w nim danych. Funkcję Administratora BUR pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 2. Administrator Regionalny BUR – podmiot odpowiedzialny za przydzielanie ID wsparcia Użytkownikom BUR lub monitoring przydzielonego ID wsparcia.
 3. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
  −publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR,
  −dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
  −zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  −dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  −zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług.
 4. Beneficjent – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP Sp. z o.o.), która zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” nr RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.
 5. Biuro Projektu – biuro Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zlokalizowane w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 19, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
 6. Biuro Projektu Partnera – biuro Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin (pokój 330), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz biuro Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
 7. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa-jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Definicja jest zgodna z art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniany w wersji elektronicznej w Generatorze wniosków, na podstawie którego Beneficjent (WARP Sp. z o.o.) sprawdza, czy Uczestnik Projektu kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową (załącznik nr 1 do Regulaminu) albo dokument wypełniany w wersji papierowej, na podstawie którego Partnerzy (ARR S.A. w Koninie i Eurocentrum) sprawdzają, czy Uczestnik Projektu kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 9. Generator wniosków – aplikacja internetowa służąca do złożenia Formularza zgłoszeniowego dostępna na stronie Beneficjenta, tj. www.warp.org.pl.
 10. IZ (IZ WRPO) – Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020, której rolę pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
 11. Karta Podmiotu – formularz, który stanowi załącznik do regulaminu BUR, określający zakres informacji wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które przedstawia podmiot ubiegający się o wpis do BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 12. Karta Dostawcy Usług – formularz, który stanowi załącznik do regulaminu BUR, określający zakres informacji wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które przedstawia podmiot ubiegający się o wpis do BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 13. Karta Usługi – formularz, który stanowi załącznik do regulaminu BUR, określający zakres informacji umożliwiających publikację danej usługi rozwojowej w BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 14. Kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach EFS zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 15. Operator Regionalny PSF (zwany Operatorem) – podmiot odpowiedzialny za realizację projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybucję wsparcia na rzecz Uczestników Projektu, w tym w szczególności za rekrutację Uczestników do Projektu, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi rozwojowej oraz za zawieranie i rozliczanie umów wsparcia zawartych z Uczestnikami Projektu. W niniejszym Projekcie Operatorem jest konsorcjum firm Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, które zawarły Umowę o Partnerstwie na realizację Projektu pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” na terenie województwa wielkopolskiego.
 16. Partner – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, które zawarły z Beneficjentem Umowę o partnerstwie w Projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.
 17. Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków EFS przeznaczonych na dostosowanie kompetencji (służące uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO.
 18. Podmiot świadczący usługi rozwojowe – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w regulaminie BUR.
 19. Projekt – Projekt nr RPWP.08.03.02-30-0007/22 pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy realizowany przez Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
 20. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 21. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”.
 22. Regulamin BUR – dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania BUR oraz prawa i obowiązki użytkowników BUR zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 23. SL2014 – centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą.
 24. Strona internetowa (strona) – strona internetowa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (www.warp.org.pl) oraz strony internetowe Partnerów – Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl) oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości (www.euro.ctiw.pl/uslugirozwojowe), na których umieszczone zostały informacje o Projekcie i naborach Formularzy zgłoszeniowych.
 25. System Oceny Usług Rozwojowych – dokument, który stanowi załącznik do regulaminu BUR, określający zasady dokonywania oceny usług rozwojowych przez uczestników projektu oraz Dostawców Usług, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 26. Uczestnik Projektu – dorosła osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów), zamieszkała , pracująca lub ucząca się na terenie województwa wielkopolskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywająca na tym obszarze, zgłaszająca z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, która zawarła z Operatorem Umowę wsparcia.
 27. Umowa wsparcia (Umowa) – umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem Projektu określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych.
 28. Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Uczestników Projektu, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji lub pozwalająca na ich rozwój. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez usługę rozwojową rozumie się podnoszenie kompetencji (służące uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zawodowym poprzez: a. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, b. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego .
 29. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) - wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl