A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne O projekcie
O projekcieWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. realizują projekt pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.

Okres realizacji: 01.01.2023 - 30.11.2023

Wartość projektu: 10 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 9 000 000,00 PLN

  • ze środków wspólnotowych: 8 500 000,00 PLN
  • z krajowych środków publicznych: 500 000,00 PLN

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim.

UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO.

UWAGA! W ramach Projektu nie ma możliwości udzielania wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych w zakresie doskonalenia zawodowego kadr systemu ochrony zdrowia.

W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. Wyłączone z refundacji są usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 89% kosztów netto usługi rozwojowej.

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu.

Każdy Uczestnik może skorzystać z maksymalnie dwóch usług rozwojowych.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 11% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.

Dofinansowanie dotyczyć może usług rozwojowych, które zakończą się do 30.09.2023 r. (dotyczy również uzyskania kwalifikacji/otrzymania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji).

Kwalifikowalne będą tylko usługi rozwojowe, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego.

PODZIAŁ TERYTORIALNY:

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, m. Leszno, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, leszczyński, pilski, poznański, rawicki, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, średzki.

JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

Uczestnicy Projektu mieszkający na obszarze Wielkopolski, na którym za realizację Projektu odpowiedzialna jest WARP Sp. z o.o., składają Formularz zgłoszeniowy w Generatorze wniosków – aplikacji, która umożliwi sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

Uczestnicy Projektu mieszkający na obszarze Wielkopolski, na którym za realizację Projektu odpowiedzialna jest ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. składają Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej. Wzór formularza dostępny jest w zakładce Dokumenty projektowe.

NABORY:
Informacja o naborach będzie dostępna w Aktualnościach.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl