A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Dzia造 tematyczne Dokumenty projektowe
Dokumenty projektowe

DOKUMENTY:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (.pdf) - obowi您uje dla naborów prowadzonych od marca 2023 roku;
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (.pdf);
 3. Za陰cznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zg這szeniowy (.doc)
  NIE ZAPOMNIJ POBRA: (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl: Wydruk oferty na us逝g rozwojow z BUR - korzystaj帷 z funkcji „drukuj do PDF” znajduj帷ej si na dole strony us逝gi).
 4. Za陰cznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotycz帷e pozyskiwania kwalifikacji (.pdf);
 5. Za陰cznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia (.pdf);
 6. Za陰cznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa (.pdf);
 7. Za陰cznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacj (.doc)

W zwi您ku z faktem, 瞠 w okresie przej軼iowym, tj. do czasu pe軟ego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, to WARP Sp. z o.o. wraz z ARR S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i jako Operator w projekcie pn.: „Us逝gi rozwojowe dla Wielkopolan” decyduj o uznaniu dokumentu za potwierdzaj帷y uzyskanie kwalifikacji wa積ych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), prosimy o zapoznanie si z przygotowanym Poradnikiem dotycz帷ym uzyskiwania kwalifikacji, który u豉twi ocen, zarówno Operatorowi, jak i us逝godawcy, czy dany dokument spe軟ia wszystkie niezb璠ne przes豉nki dla jego akceptacji.

Uwzgl璠niaj帷 do鈍iadczenie WARP Sp. z o.o. w weryfikacji Kart Us逝g dotycz帷ych uzyskiwania tzw. kwalifikacji rynkowych, prosimy o zwrócenie uwagi na kluczowe problemy/w徠pliwo軼i. Liczymy, 瞠 u豉twi to przygotowanie dokumentacji:

 1. Kompetencja a kwalifikacja: Poj璚ia kwalifikacji i kompetencji znacz帷o si od siebie ró積i. Kompetencj mo積a uzyska uczestnicz帷 w dowolnym szkoleniu, w ramach którego pozyskujemy wiedz i umiej皻no軼i z danego zakresu. Dla kwalifikacji kluczowe s systemy walidacji (egzamin) i certyfikacji (wydawania uprawnie), które prowadzone s przez podmioty maj帷e odpowiedni zasób kadr z odpowiednimi umiej皻no軼iami i do鈍iadczeniem mog帷e zweryfikowa wiedz nabyt przez uczestników szkolenia i potwierdzi, 瞠 jest ona wystarczaj帷a dla nadania kwalifikacji z jakiej dziedziny. Kwalifikacja musi zosta sprawdzona w procesie walidacji poprzez zdanie konkretnego testu wiedzy i umiej皻no軼i (teoretycznego i/lub praktycznego). Nast瘼nie nast徙i powinno formalne potwierdzenie przez instytucj uprawnion do certyfikowania, 瞠 Uczestnik posiad odpowiedni wiedz. Proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien by obj皻y zasadami zapewniania jako軼i.
 2. Kwalifikacja rynkowa: Kwalifikacja powinna by oparta o konkretny zakres tematyczny szkolenia, odpowiedni liczb godzin, odpowiednie osoby prowadz帷e szkolenie, ale równie o odpowiednie osoby prowadz帷e etap egzaminowania i nadawania kwalifikacji. Dla danej kwalifikacji podmioty z bran篡 wystawiaj rekomendacje potwierdzaj帷e, 瞠 osoba z uko鎍zonym konkretnym szkoleniem po zdaniu egzaminu i nadaniu kwalifikacji, mo瞠 zosta u danego pracodawcy zatrudniona jako posiadaj帷a odpowiedni wiedz i umiej皻no軼i na istniej帷ym stanowisku pracy. Bardzo cz瘰to nazw kwalifikacji jest tytu szkolenia.
 3. Rozdzia funkcji: W przypadku kwalifikacji rynkowych, gdzie proces kszta販enia, walidacji i certyfikacji prowadzony jest w ramach jednego podmiotu, niezb璠ne jest zachowanie bardzo przejrzystego podzia逝 funkcji w strukturach takiego podmiotu. Nale篡 bardzo precyzyjnie wyodr瑿ni osoby/komórki organizacyjne zajmuj帷e si procesem kszta販enia, a tak瞠 nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikacji). Podzia ten powinien by oparty o wiedz i umiej皻no軼i osób prowadz帷ych szkolenia, prowadz帷ych egzaminy oraz nadaj帷ych kwalifikacje. Nie nale篡 dowolnie ustala zespoów egzaminacyjnych i certyfikuj帷ych. Konieczne jest tu zastosowanie podzia逝 w zakresie bran/zakresów merytorycznych szkole, a tak瞠 w miar mo磧iwo軼i gradacji wiedzy i umiej皻no軼i pomi璠zy tymi osobami/komórkami organizacyjnymi.
 4. Nowe kwalifikacje rynkowe: Co do zasady w przypadku, gdy dana kwalifikacja jest dost瘼na w ZSK, czy te istniej na rynku podmioty zajmuj帷e si szkoleniem, walidacj lub certyfikacj w pewnych zakresach od wielu lat, czy te na poziomie mi璠zynarodowym (patrz dokument pn. Podstawowe informacje dotycz帷e uzyskiwania kwalifikacji), Operator nie widzi zasadno軼i tworzenia dodatkowych kwalifikacji rynkowych w takim samym lub zbli穎nym zakresie. Wpisanie kwalifikacji do ZSK, czy te wieloletnie do鈍iadczenie poszczególnych podmiotów prowadz帷ych walidacj i certyfikacj powoduj, 瞠 dana kwalifikacja ma ju odpowiedni renom i rozpoznawalno嗆. Je郵i jednak firma szkoleniowa widzi zasadno嗆 stworzenia kwalifikacji podobnych do tych, dla których w ZSK opisano proces kszta販enia, walidacji i certyfikacji, nale篡 pami皻a, aby zachowa zbli穎ny poziom jako軼iowy tych szkole. Jednocze郾ie nowa czy te rozszerzona kwalifikacja nie powinna mie identycznego zakresu merytorycznego i godzinowego co taka, która wpisana jest do ZSK. Wówczas bowiem tworzenie nowej kwalifikacji rynkowej nie jest zasadne. Jednocze郾ie nale篡 przeanalizowa, czy w zwi您ku z uj璚iem w ZSK kwalifikacji o zbli穎nym zakresie merytorycznym, b璠zie na rynku zapotrzebowanie na kursy i szkolenia prowadzone przez inne ni wskazane w ZSK podmioty.
 5. Program szkolenia: Opis programów szkole musi by przede wszystkim przygotowany zgodnie z Instrukcj wype軟iania Kart Us逝g. Jednocze郾ie w przypadku kwalifikacji rynkowych program szkolenia powinien zosta opisany na tyle szczegó這wo, aby Uczestnik by w stanie oceni, czy dane szkolenie faktycznie doprowadzi do zdobycia przez niego kwalifikacji daj帷ych mu przewag na rynku pracy. Has這we opisywanie programów szkole i wykorzystywanie ich dla wielu kwalifikacji nie mo瞠 zosta zaakceptowane przez Operatora. Skoro do zdobycia kwalifikacji prowadzi wy陰cznie takie szkolenie/kurs, dla której organizacja certyfikuj帷a okre郵a odpowiedni standard wiedzy, umiej皻no軼i i kompetencji, elementy te musz zosta precyzyjnie okre郵one w programie szkolenia.
 6. Rekomendacje: Zakres rekomendacji do陰czanych do Kart Us逝g powinien odnosi si do konkretnego certyfikatu/dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskanie konkretnej kwalifikacji rynkowej a same rekomendacje musz by wystawiane przez pracodawc z danej bran篡/sektora. Ka盥a rekomendacja powinna by zindywidualizowana, tj. dostosowana do konkretnej bran篡/sektora, czy te certyfikatu/dokumentu wymienionych z nazwy. W rekomendacji powinna znale潭 si równie informacja o potencjalnej mo磧iwo軼i zatrudnienia uczestnika szkolenia/kursu na istniej帷ym u danego pracodawcy sporz康zaj帷ego rekomendacj stanowisku pracy, na którym Uczestnik b璠zie móg wykorzysta zdobyte kwalifikacje. Nie jest mo磧iwe przyj璚ie rekomendacji od pracodawców, którzy nie s zwi您ani z dan bran膨/sektorem.
 7. Informacje na stronie internetowej: Szczegó這we informacje (zgodnie z zamieszczonym na stronie Poradnikiem, a tak瞠 przy uwzgl璠nieniu ww. uwag) dotycz帷e opisu poszczególnych kwalifikacji musz by dost瘼ne co najmniej na stronach internetowych firmy nadaj帷ej kwalifikacje.

Operator dokonuje weryfikacji cen us逝g rozwojowych na podstawie Porównywarki cen us逝g zamieszczonej na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

Us逝gi rozwojowe, których warto嗆 przekracza III kwartyl b璠 uznawane za niekwalifikowalne.

Wybór poszczególnych kryteriów wyszukiwania w porównywarce cen us逝g:

 • Kategoria/podkategoria/rodzaj us逝gi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie us逝gi
 • Forma 鈍iadczenia us逝gi – ogó貫m
 • Liczba godzin – puste pole
 • Województwo – wielkopolskie
 • Data rozpocz璚ia /zako鎍zenia okresu – wg mo磧iwo軼i wyboru (co do zasady rok wstecz)

Operator nie b璠zie akceptowa Kart Us逝g, gdzie wskazano nieprawid這w kategori/podkategori.

Weryfikacji podlega cena netto osobogodziny wskazanej w karcie us逝gi.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl