facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji do projektu pn.: "Przepis na sukces"
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu pn.: "Przepis na sukces"
[2018-03-27] Rozpoczęcie rekrutacji do projektu pn.: "Przepis na sukces"

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "Przepis na sukces”.  Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 10 kwietnia do 11 maja br.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: jarociński, kaliski (bez miasta Kalisz), kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo powyżej 30 roku życia, które jednocześnie należą co najmniej do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami;
 • nie prowadziły działalności przez okres jednego roku czasu przed przystąpieniem do projektu (nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej);
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 • złożenie przez kandydatów Wstępnych formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego;
 • wybór 65 uczestników usług szkoleniowo – doradczych;
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika na rynku pracy;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

ZŁOŻENIE WSTĘPNEGO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z WYMAGANYMI OŚWIADCZENIAMI

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5).

W przypadku formularzy złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 2 dni następujących po złożeniu formularza. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).

Każdej osobie, która złoży Wstępny formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny. 
Numer identyfikacyjny kandydatka/tki zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych!

W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestnik otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera oraz drogą elektroniczną kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie Wstępnego formularza rekrutacyjnego i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji  uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Wstępny formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami:

Plik do pobrania: Wstępny formularz rekrutacyjny

Wstępny formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać. Następnie wszystkie dokumenty należy przedziurkować i włożyć w skoroszyt.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: www.euro.ctiw.pl/przepis


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl